Studia doktoranckie
Ranking uczelni - TOP 10 Studia doktoranckie - RSS Studia doktoranckie - Twitter Studia doktoranckie - Facebook
Strona główna>Aktualności>Archiwum>2013-07>Konsultacje społeczne nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym rozpoczęte

Konsultacje społeczne nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym rozpoczęte

Wśród propozycji zmian znajdują się w przekazanym  do konsultacji społecznych projekcie nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym znajdują się m.in. otwarcie drogi na studia dla osób z doświadczeniem zawodowym, wprowadzenie obowiązkowych praktyk na studiach na profilach praktycznych oraz stypendia naukowe od I roku studiów.

Zmiany są dopełnieniem reformy, która weszła w życie 1 października 2011 r.  Jedną  z ważniejszych propozycji jest umożliwienie dojrzałym osobom z doświadczeniem zawodowym, wiedzą zdobytą na specjalistycznych kursach i szkoleniach, uzupełnienia wykształcenia i zdobycia dyplomu szkoły wyższej poza formalnym tokiem studiów.

Projekt ustawy zakłada również zróżnicowanie uczelni na akademickie i zawodowe, prowadzenie profili ogólnoakademickich oraz praktycznych, a także studiów dualnych. Uczelnie będą miały obowiązek zapewnienia studentom trzymiesięcznych praktyk na studiach o profilu praktycznym.

Istotne są też zapisy dotyczące uwłaszczenia naukowców:  – Przekazanie naukowcom praw majątkowych do ich wynalazków sprawi, że wdrażanie i komercjalizowanie wyników badań będzie dla nich po prostu bardziej opłacalne. To najskuteczniejszy sposób, by koło zamachowe polskich innowacji mogło wreszcie ruszyć – podkreśla prof. Barbara Kudrycka.

Najważniejsze cele i rozwiązania projektu nowelizacji:

  • Ułatwienie dostępu do studiów wyższych osobom dojrzałym w ramach uczenia się przez całe życie. Uczelnie będą mogły potwierdzać efekty uczenia uzyskane poza systemem szkolnictwa wyższego np. w pracy, na kursach i szkoleniach, przez samodoskonalenie, wolontariat. To rozwiązanie korzystne zwłaszcza dla osób pracujących – będą mogły uzupełnić kwalifikacje i ukończyć studia w krótszym, indywidualnym trybie.
  • Poszerzenie oferty studiów i lepsza jakość kształcenia. Nowe rozwiązania służą zróżnicowaniu oferty szkolnictwa wyższego – stymulują uczelnie do poprawy jakości studiów, przemyślanego naboru na kierunki o profilu ogólnoakademickim i poszerzenia oferty na kierunkach o profilu praktycznym.
  • Nowe przepisy nakładają też na uczelnie obowiązek organizowania co najmniej trzymiesięcznych praktyk zawodowych na kierunkach studiów o profilu praktycznym. Przewidziano także wprowadzenie studiów dualnych, czyli zapewniających kształcenie w uczelni  na przemian z odbywaniem praktyk.
  • Zdefiniowanie pracy dyplomowej i system antyplagiatowy. Praca dyplomowa obejmie nie tylko prace pisemne, ale także opublikowany artykuł, prace projektowe (np. wykonanie programu komputerowego), konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne. Uczelnie zostaną zobowiązane do sprawdzania prac dyplomowych – przed ich obroną – z wykorzystaniem programu antyplagiatowego i ogólnopolskiego repozytorium prac dyplomowych.
  • Lista ostrzeżeń. Zaproponowano rozwiązania, które umożliwią studentom i kandydatom na studia uzyskanie rzetelnej informacji na temat uczelni, które nie przestrzegają prawa, zwłaszcza praw studentów, i nie realizują obowiązków ustawowych.
  • Lepsze zabezpieczenie praw studentów. Aby chronić studentów przed dodatkowymi kosztami, nie będzie można wprowadzać nowych opłat w trakcie studiów. Określony zostanie termin podpisywania z kandydatami na studia (lub studentami) umów w sprawie warunków odpłatności związanych ze studiami. Zasady pobierania opłat i wzorzec umowy będą publikowane na stronie internetowej uczelni. W odpowiedzi na postulaty studentów, minister nauki będzie wydawał rozporządzenie, w którym określi warunki, jakie powinny spełniać uczelniane regulaminy przyznawania pomocy materialnej. Proponuje się też, aby minister nauki wydawał rozporządzenie określające sposób i tryb dokonywania oceny okresowej nauczycieli akademickich.
  • Stypendia naukowe od I roku studiów. Założono, że najlepszym studentom pierwszego roku studiów będą przyznawane stypendia rektora (dawniej naukowe) – w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych.
  • Uwłaszczenie naukowców. Naukowcy będą właścicielami praw majątkowych do wynalazków oraz innych efektów realizowanych przez nich badań i projektów naukowych. Proponowane zmiany mają na celu mobilizowanie naukowców do komercyjnego wdrożenia wyników badań naukowych poprzez zapewnienie twórcom  bezpośrednich korzyści finansowych.

Treść projektu Ustawy z dnia 16 lipca 2013 r., Uzasadnienie projektu Ustawy i Ocenę Skutków Regulacji znajdziecie Państwo na stronie MNiSW: www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/konsultacje-spoleczne-nowelizacji-prawa-o-szkolnictwie-wyzszym-rozpoczete

Źródło: www.nauka.gov.pl

kategoria: aktualności|19 lipca 2013 r.